معرفی کتاب و بحث و گفتگو با نویسنده ی کتاب

انجمن ایرانیان کوچ با همکاری کتاب فروشی گوته و حافظ برگزار می کند:
معرفی کتاب و بحث و گفتگو با نویسنده ی کتاب „مرروری بر مسائل فلسفه علم مدرن“ تالیف عرفان کسرایی
زمان:شنبه ۴ دسامبر ساعت ۱۸:۳۰
مکان: Brüdergasse 16-18, 53111 Bonn

:با ما در ارتباط باشید

Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus

:به اشتراک بگذارید

برنامه ی دیگر

Menü