جمعیت ایرانیان بن )کوچ( برگزار می کند

 

بهار عربی!!، خزان عربی!!

 

سخنران: آقای حبیب حسینی فرد ژورنالیست و پژوهشگردر امور خاورمیانه

 

kairo354~_v-grossgalerie16x9.jpg

120228_xxl_syrienkrise.jpg